Sura ya 3B
Home Dibaji Yaliyomo Sura ya 1 Sura ya 2 Sura ya 3A Sura ya 3B Sura ya 3C Sura ya 4 Sura ya 5 Maana ya maneno Vifupisho Maswali Shukurani

 

Back to Hakikazi

Kuza ubora wa maisha na Ustawi wa Jamii

Umasikini wa kutokuwa na mapato unatokana na elimu ndogo, afya mbaya na ustawi wa jamii ambao ni wa mashaka. Kwa ujumla, inaonekana wazi lipi linahitaji kutendwa bali itachukua muda kugundua vipengele vyote vinavyohitajiwa. Aidha itachukua muda pia kujua gharama inayotakiwa. Mipango ifuatayo imekwisha buniwa:-

Mpango wa Taifa wa Mbinu za uendelezaji Elimu ya Msingi Ifikapo Julai 2001
Mpango wa Taifa wa Mbinu za uendelezaji Kilimo Ifikapo Juni 2001
Mpango wa Taifa wa Mbinu za uendelezaji Vijiji Ifikapo Desemba 2001

Programu ya mageuzi ya Serikali za Mitaa imekwishaanza kutekelezwa katika wilaya zote. Hii inasaidia Serikali za Mitaa kutekeleza huduma muhimu.

Mipango hii itaruhusu:

bulletMajengo chakavu na huduma dhaifu kurekebishwa (Serikali za Mitaa zitaamua mahali pa kujenga majengo mapya)
bulletMisaada mbalimbali ipatikanayo toka kwa wafadhili na hivyo kuwa nje ya bajeti (serikali itafanya kazi ya uratibu na wafadhili)
bulletUpunguzaji wa umasikini utagharimu pesa nyingi zaidi kuliko ilivyo sasa (serikali itashughulikia upatikanaji zaidi wa fedha)

panya-11.jpg (20532 bytes)

Elimu

Shabaha kuu ni kuwa na elimu zaidi na bora zaidi. Hii itajumuisha ufutaji wa ujinga ifikapo mwaka 2010. Aidha inakusudia kuleta uwiano sawa kati ya wasichana na wavulana katika shule za msingi na sekondari ifikapo mwaka 2005.

Malengo

  Hadi kufikia 2003
Uandikishaji wa wanafunzi shuleni kijumla Hadi kufikia 85%
Kiwango cha wanaoacha shule Toka 6.6% hadi 3%
Uandikishaji wa wanafunzi kihalisi Toka 57% hadi 70%
Wanafunzi wanaoshinda mtihani wa darasa la 7 Toka 20% hadi 50%
Wanafunzi wanaoingia sekondari Toka 15% hadi 21%
Mipango ya Elimu ya Watu Wazima Iongezeke

Shughuli

bulletUpimaji wa mshule na uendelezaji wa mipango utafanywa
bulletSerikali itagharimia gharama za muhimu za shule za msingi (hasa mishahara ya walimu)
bulletAda za shule zitafutwa ifikapo Julai 2001
bulletShule zitaendelezwa kwa kupatiwa vitabu, vifaa, madawati, vyoo, vyumba vya madarasa, nyumba za walimu, n.k.
bulletUwiano thabiti kati ya wanafunzi – walimu utatumiwa
bulletWalimu wataendelezwa na kuhamasishwa
bulletKitengo cha ukaguzi kitaimarishwa
bulletShule binafsi na elimu ya jumuiya (ikiwa pamoja na elimu ya watu wazima) itaimarishwa.

Viashirio (dalili)

bulletOngezeko halisi la kiwango cha uandikishaji wanafunzi katika elimu ya msingi
bulletOngezeko halisi la wanafunzi wanaoanza shule
bulletOngezeko halisi la wanafunzi wanaosoma darasa la saba
bulletOngezeko halisi la wanaoshinda mtihani wa darasa la saba

“Mwanadamu anakuwa mwanadamu kwa sababu ya wanadamu wengine”

[Methali ya Kiafrika]

 

panya-12.jpg (17014 bytes)

Afya 

Umri wa kuishi unapungua (hasa kwa sababu ya ugonjwa wa UKIMWI). Lengo ni kuongeza umri hadi kufikia miaka 52 ifikapo 2010. Hili litawezekana kwa kuboresha lishe na kuwa na huduma bora za afya pamoja na maji salama.

Malengo

Ifikapo mwaka 2003
Kiwango cha vifo vya watoto wachanga Toka 99 hadi 85 kwa kila watoto 1000
Chini ya umri wa miaka 5 Toka 158 hadi 127 kwa kila watoto 1000
Vifo vya akina mama wakati wa kujifungua Toka 529 hadi 450 kwa kila watoto 1000
Vifo kutokana na malaria kwa watoto chini ya miaka 5 Toka 12.8 hadi 10 %
Watu wanaopata maji salama Toka 48.5 hadi 55%
Uchanjwaji wa watoto chini ya miaka 2 dhidi ya surua, dondakoo na pepopunda Toka 71 hadi 85%
Wilaya ambazo zina kampeni dhidi ya UKIMWI Hadi kufikia 75%
Punguza hali ya kudumaa Toka 43.4 hadi 20%
Punguza upotevu Toka 7.2 hadi 2%
Wafanyakazi wenye taaluma ya uzazi Toka 50 hadi 80%
Tekeleza kikamilifu sera ya maji ya mwaka 2000 kama inavyotakiwa

Shughuli

bulletOngeza kiwango na imarisha ugawaji wa fedha za serikali kwa ajili ya afya ya jamii
bulletToa afya bora karibu na mahali wanapoishi watu wote wa mijini na vijijini
bulletHakikisha misaada inatolewa kwa afya za jamii kwa kuimarisha vituo vya afya na hospitali na kubadili mfumo wa utendaji wa kazi
bulletImarisha mfumo wa kutoa misaada kwa wafanyakazi, madawa na vifaa vingine vya afya
bulletTekeleza programu ya udhibiti wa malaria kama ilivyopangwa kati ya mwaka 2000/01 hadi 2002/03
bulletKuza sekta binafsi na shirikisha makundi ya jumuiya katika utoaji wa huduma za afya

VIRUSI VYA UKIMWI/UKIMWI

Kuza utambuzi wa ugonjwa wa UKIMWI na afya ya jamii – pamoja na wanafunzi kufundishwa mashuleni

“Uchungu na huzuni huja kwa kuangalia uwapendao wakifa kwa sababu ya kukosa fedha za matibabu na hali hii ni upeo wa juu wa matatizo ya umasikini unaokuja kimya kimya”

[Deepa Narayan]

 

panya-15.jpg (16159 bytes)

Lishe

Kuza elimu ya lishe, hasa kwa akina mama na imarisha afya ya uzazi na mpango wa uzazi

Anzisha programu ya mfuko wa fedha wa shule

Maji

bulletOngeza matumizi ya serikali katika huduma za maji vijijini
bulletTathmini mahitaji ya makundi tofauti ya watu vijijini
bulletImarisha vianzo vya maji na data za maji salama
bulletFanya ukaguzi wa upimaji maji
bulletFanya ukaguzi wa mara kwa mara wa ubora wa huduma za maji na tumia vipimo vya shirika la Afya Duniani (WHO)
bulletKuza uvunaji maji ya mvua
bulletKarabati mipango yote ya usambazaji maji ambayo haifanyi kazi. Aidha karabati vifaa vya kutoboa udongo
bulletImarisha sheria, kanuni na taratibu za kuhifadhi maji katika vyanzo vya maji
bulletZipe uwezo Serikali za Mitaa na jumuiya kulinda vyanzo vya maji

Viashirio (Dalili)

bulletWatoto wachanga na viwango vya vifo vya watoto walio chini ya miaka mitano
bulletAsilimia ya watoto ambao wamepata chanjo kamili baada ya mwaka mmoja
bulletUwiano wa wilaya zenye kampeni za utambuzi wa UKIMWI

“Afya inahusisha mwili mzima, akili, na ustawi wa jamii na si tu kutokuwa mgojwa na kutojiweza.”

[Shirika la Afya Duniani – WHO]

bulletUwiano wa kaya ambazo zinapata maji salama

Ustawi wa Jamii – Kushiriki katika shughuli za Siasa

Kati ya vitu vingine ambavyo vinahusiana na ustawi wa jamii ni kuhusu kushiriki katika maamuzi ya kisiasa yanayohusu maisha yako, na kujiona wanalindwa na sheria na kanuni. Pametokea maendeleo mazuri katika eneo hili katika miaka mitatu iliyopita na mengi yanapangwa.

Serikali imekuwa wazi katika shughuli inazofanya na imekuwa sikivu kwa watu wa kawaida.

bulletWatu wa kawaida sasa wanaweza kujua serikali inatumiaje fedha zao na kushiriki katika mikutano inayoamua sera zipi zifuatwe na serikali
bulletMagazeti, Redio, Televisheni vinaeleza watu wa kawaida mambo yanayoendelea
bulletKuna Jumuiya hiari za Wananchi ambazo hutoa mchango na changamoto
bulletSerikali za Mitaa zitapewa uwezo zaidi wa kuamua yapi yatekelezwe katika mikoa yao baada ya kutekeleza Programu ya Mageuzi ya Serikali za Mitaa.

Linapozingatiwa suala la sheria na taratibu, watu lazima wajione salama kutembea mitaani, kuweza kutumia mahakama, na kujua kuwa mfumo wa serikali ni thabiti, wa haki na uko wazi. Mipango ifuatayo inafanywa katika kiwango cha Serikali za Mitaa:

Malengo

bulletTekeleza kikamilifu njia za Kupunguza Umasikini kama zilivyopangwa
bulletTekeleza kikamilifu Programu ya Mageuzi ya Serikali za Mitaa ifikapo mwaka 2003 katika wilaya zote
bulletHakikisha ushirikishwaji wa washika dau wote katika kuunda, kutekeleza na kutathmini mipango yote ya maendeleo

panya-13.jpg (19452 bytes)

Shughuli

bulletKuza mfumo wa usalama wa jamii
bulletKarabati majengo ya mahakama za mwanzo na vifaa vya jumuiya
bulletAjiri mahakimu ili kesi zilizoko katika mahakama za Mwanzo ziweze kuamuliwa mapema

Katika Kiwango cha Taifa:

  Hadi mwisho wa mwaka 2003
Uwiano wa vikao vilivyopangwa vya Mahakama za Rufaa na vile vilivyotimizwa Toka 50% hadi 100%
Uamuzi wa Mahakama Uharakishwe
Uwiano wa kesi zilizoamuliwa na zile zilizoletwa Toka 63% hadi 80%
Wastani wa muda uliotumiwa katika kuamua kesi za biashara Zipunguzwe hadi miezi 18

Kutakuwa pia na uchunguzi wa rushwa katika :

bulletWizara ya Sheria
bulletWizara ya Ujenzi, Elimu, Afya na Mambo ya Ndani na ofisi zao za Mikoani na Wilayani
bulletOfisi ya Mwanasheria Mkuu
bulletMamlaka ya Mapato Tanzania

Viashirio (Dalili)

Viashirio vya ushirikishwaji:

bulletIdadi ya washiriki na ushiriki katika warsha za mashauriano
bulletUshiriki wa makundi ya jumuiya
bulletUsambazaji wa ripoti za serikali

Ripoti za kila miezi minne kuhusu maendeleo ya mageuzi ya mfumo wa mahakama na uchunguzi wa rushwa.

 

Back ] Home ] Next ]